Unicore Produkcja

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 3.6 od dnia 22.05.2018 r.

Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 14.1 i nowszych. Nie jest zgodny z wersjami wcześniejszymi.

Nowe funkcjonalności:

 • Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia pozaprodukcyjnego (opcjonalne/wymagane), które będą rejestrowane poprzez MES dla procesu technologicznego.
 • Enova - ładowanie rozszerzeń (dodatków dll) zapisanych w bazie
 • Zabezpieczenie przed usunięciem procesu zlecenia, jeśli posiada zarejestrowaną robociznę
 • Narzędzia\Ustawienia\Zlecenia Produkcyjne - dodany parametr: "Sprawdzaj czy przy rozliczaniu składników zostały wskazane partie"
 • Możliwość zapisu filtrów widoku bez układu kolumn dla innego użytkownika\roli - Tabela\Właściwości\Filtry\Zapisz filtry
 • Enova artykuł, dodana właściwość Stan wg magazynów
 • Forte - możliwość dodania załączników do obiektów Handlu: pozycji dokumentów, dokumentów
 • Raport tabela - możliwość automatycznego generowania kolumn na podstawie zestawu danych - Właściwości\Opcje\Automatyczne generowanie kolumn
 • Raport tabela - możliwość utworzenia warunku kolorowania dla wszystkich wierszy raportu - Właściwości\Kolorowanie\Wszystkie kolumny
 • Forte - dostęp do załączników z repozytorium dokumentów
 • Raport tabela - możliwość automatycznego generowania kolumn na podstawie zestawu danych - Właściwości\Opcje\Automatyczne generowanie kolumn
 • Raport tabela - możliwość utworzenia warunku kolorowania dla wszystkich wierszy raportu - Właściwości\Kolorowanie\Wszystkie kolumny
 • Widok Artykuły roz. - zawierający powiązanie do indeksu produkcyjnego z możliwością utworzenia indeksu oraz struktruy z formularza
 • Kontrolka Obiekt - możliwość ustawienia domyślnych właściwości nowo tworzonego obiektu (OnAdd, OnAddDefaultValues)
 • Możliwość dodawania akcji z kontrolki użytkownika z dodatków zapisanych w bazie danych (dodatki w Narzędzia admina\Zarządzaj wtyczkami)
 • Możliwość wskazania w definicji zlecenia cechy skryptowej, na podstawie której będzie ustawiana ilość składnika przy rozliczaniu
 • Forte: Dostęp do wymiarów analitycznych dokumentów
 • Możliwość dodania cechy do obiektu Definicja słownika\Pozycja słownika (DictionaryItem)
 • Możliwość wyczyszczenia wskazania operatora Enova dla użytkownika Produkcji
 • Filtry raportów obiektowych: dostęp w zapytaniu Sql do Id zaznaczonego/zaznaczonych/wszystkich obiektów tabeli, dla której wykonywany jest wydruk

Zmienione funkcjonalności:

 • Dostosowano program do zmian w Enova 12.3. Wersja ta nie jest kompatybilna ze wcześniejszymi wersjami Enova.
 • Pobieranie numeru seryjnego z ERP2018, po instalacji nowej wersji wymagane jednorazowe uruchomienie dodatkowego raportu w Handlu (katalog instalacyjny UP\Import\HMF2018_ForeignId.sc)
 • Optymalizacja ładowania cechy przy kolejnym otwarciu widoku
 • Raport drukowany - lista wartości filtrów wydruku wyświetlana jako nowa belka
 • Nazwa metody GetScalars => GetVector
 • Minimalna obsługiwana wersja Enova 14.1.6561
 • Wczytywanie bibliotek Enova, nawet jeśli użytkownika nie ma wprowadzonego operatora Enova
 • Akcja Zlecenie\Rozliczenie składników\Oblicz ilości zwiększona precyzja z 4 do 6 miejsc po przecinku

Poprawione funkcje:

 • Forte - okno definicji zlecenia, pusta lista serii dokumentu przyjęcia
 • Okno wskazywania dostaw, ponowne wyświetlenie dla składnika pokazuje ilości przy innych dostawach niż zostały wskazane
 • Wyświetlanie się kolumn z zestawu danych w właściwościach raportów tabelarycznych
 • Działanie filtru skryptowy z wielowyborem dla typu danych tekst
 • Lista rozwijana dla cechy jest edycyjna poza trybem edycji okna
 • Anulowanie zmian na oknie nie anulowało zmian cech
 • Nie wyświetla się filtr tekstowy, jeśli poprzednio wprowadzona wartość zawierała nawiasy
 • Nie ma możliwości włączenia sumowania na kolumnach wykonanie wg stanowisk, procesów, maszyn
 • Nie kopiują się podrzędne składniki z struktury bazowej do zlecenia, jeśli nadrzędnym składnikiem nie jest proces
 • Brak blokady rozliczenia pozycji zlecenia z różnicą między ilością do rozliczenia, a sumą wskazanych dostaw
 • Nie można zaznaczyć tekstu w kontrolce Obiekt
 • Filtr\Dostępne wartości bark możliwości wyboru Typu:Obiekt
 • Po instalacji Win 10 Fall Creators Update zawiesza się edytor raportów drukowanych

Opis zmian do wersji 3.5 z dnia 28.07.2017 r.

Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 12.0.1 i nowszych. Nie jest zgodny z wersjami wcześniejszymi oraz wersją 12.3.

Nowa funkcjonalność:

 • Dodano nowej właściwości "Słownik z wielowyborem" do definicji cechy. Właściwość ta umożliwia wybranie wielu pozycji dla cechy słownikowej w MES podczas rejestracji procesu.
 • Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia pozaprodukcyjnego (opcjonalna/wymagana), które będą rejestrowane w MES dla procesu technologicznego.
 • Dodano ładowanie rozszerzeń z bazy danych w wersji przeznaczonej dla programu Enova.
 • Dodano nowy rodzaj zdarzenia obiektu biznesowego - przed anulowaniem trybu edycji.
 • Dodano nowy typ raportu analitycznego - wskaźnik.
 • Dodano możliwość dodawania załączników do obiektów Enova m.in. Kontrahent, Artykuł.
 • Dodano blokadę możliwości jednoczesnej edycji obiektów powiązanych ze sobą (Zlecenie=>Pozycji zlecenia=>Pozycja planu produkcji).
 • Dodano automatyczne odświeżanie obiektu w momencie wprowadzenia go w tryb edycji, gdy dane zostały zmienione na innym stanowisku.
 • Dodano możliwość pobierania półproduktów do dokumentu MM podczas przenoszenia składników na magazyn produkcji w toku.
 • Dodano parametr procesu technologicznego sterujący automatycznym rozliczaniem składników umieszczonych w strukturze technologicznej jako podrzędnych dla procesu.
 • W wersji Forte dodana możliwość wystawiania dokumentów przez obiekt COM programu Handel.
 • Dodano możliwość ustawienia polityki haseł użytkowników z poziomu menu "Narzędzia admina"
 • Dodano możliwość zmiany hasła zalogowanego użytkownika z poziomu menu "Narzędzia".
 • Dodano możliwość ustawiania domyślnych wartości dla nowych obiektów dodawanych z poziomu tabeli.
 • Dodana akcja z kontrolki użytkownika ManufactureControl.MoveToWorkInProgress - opis zastosowania znajduje się w artykule pod adresem: http://unicore.pl/752
 • Dodano możliwość wyświetlania pól typu "czas" jako wartość wyrażona w minutach (maska "mm").
 • Dodano parametr pokazujący/ukrywający okno wyboru typów rozliczanych składników - Ustawienia\Rozliczanie zleceń "Wyświetlaj okno z wyborem rozliczanych typów składników".
 • Dodano statusy pozycji zlecenia, pozycji planu produkcji oraz pozycji harmonogramu.
 • Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia (opcjonalne/wymagane), które będą rejestrowane w MES dla procesu technologicznego.
 • Dodano parametr "Automatyczne dopasowanie" do wykresów 2D.
 • Dodano dziennik zmian (changelog).
 • W pozycja harmonogramu zgrubnego dodano właściwość CanceledQty (ilość z anulowana z pozycji planu produkcji), ilość ta jest uwzględniana jak ilość zakończona (CompletedQty), nie brana pod uwagę przy obliczaniu zapotrzebowania na kupowane.

Poprawione funkcje:

 • Poprawiono pustą listę serii dokumentu na formularzu definicji zlecenia w wersji Forte.
 • Poprawiono wyświetlanie ilości przy innych dostawach, niż wskazane w oknie wskazywania dostaw po ponownym wyświetleniu.
 • Poprawiono komunikat o zmianach w obiekcie w innej sesji programu, jeżeli zmiana została dokonana w bieżącej sesji.
 • Poprawiono brak komunikatu o zmianach na formularzu przy zamykaniu okna po wykonaniu sekwencji "Edytuj=>Zapisz=>Edytuj".
 • Poprawiono powiązanie podrzędnych pozycji planu produkcji z zamówieniem obcym.
 • Poprawiono czyszczenie pola ParentId elementów podrzędnych po usunięciu procesu nadrzędnego.
 • Poprawiono zmianę listy dostępnych typów filtrów po zmianie filtrowanego pola dla nowo dodawanego filtru.
 • Poprawiono możliwość ustawienia typu "Parametr" dla filtru logicznego.
 • Poprawiono wywołanie wyjątku w przypadku instalowania tabel Unicore Produkcja gdy w danej bazie program nie był jeszcze instalowany.
 • Poprawiono błędne wyliczanie ilości planowanych dla wielopoziomowych struktur za pomocą akcji "Oblicz półprodukty" w Harmonogramie zgrubnym, jeśli włączony jest parametr "Grupuj półprodukty".
 • Poprawiono komunikat o zmianach w obiekcie i odświeżeniu danych przed zapisem w przypadku zmiany przez bieżącego użytkownika.
 • Poprawiono wywołanie wyjątku ("System.InvalidOperationException") po umieszczeniu kursora na nagłówku kolumny w tabeli formularza.
 • Poprawiono przenoszenie cech struktury bazowej do struktury zlecenia.
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas kopiowania zawartości tabeli do schowka w przypadku specyficznej konfiguracji środowiska ("Funkcja OpenClipboard nie powiodła się.").
 • Poprawiono błąd SQL przy pobieraniu właściwości "Ilość anulowana" pozycji harmonogramu zgrubnego.
 • Poprawiono błąd powodujący dublowanie się wartości cech w bazie danych.
 • Poprawiono dublowanie rozliczeń w przypadku rozliczania wielu zleceń produkcyjnych jednocześnie.
 • Poprawiono zwracane wartości pola typu "czas" z maską "mm:ss" - wartości były błędne w przypadku wartości powyżej 1000 minut.
 • Poprawiono uwzględnianie składników dla wybrakowanych wyrobów podczas obliczania ilości do rozliczenia składników.
 • Poprawiono dodawanych akcji z własnej kontrolki.
 • Poprawiono widoki fabryczne, które zawierały nieistniejący rodzaj filtru: "Id obiektu równe", "Id obiektu różne".
 • Poprawiono zapis zmian po edycji nadrzędny/podrzędny w tabeli typu drzewo.
 • Poprawiono zapis norm dodanych do procesu technologicznego.
 • Poprawiono kolorowanie wierszy dla tabel typu drzewo.
 • Poprawiono zapisywanie wartości parametrów przy zbyt długiej kombinacji nazwy raportu, źródła danych oraz parametru przekraczającej 100 znaków.
 • Poprawiono sumowanie nadrealizacji jako ilości do realizacji na zamówieniach własnych.
 • Poprawiono wyświetlanie ujemnej ilości do realizacji w pozycja zamówienia własnego w przypadku nadrealizacji zamówienia.
 • Poprawiono wydajność okna alokacji dostaw w zleceniach produkcyjnych.
 • Poprawiono wyświetlanie podsumowania grupy dla pierwszej kolumny przy zrzucie formularza tabeli.
 • Poprawiono wyświetlanie nazwy instancji serwera MsSql w oknie "Konfiguracje połączeń do baz danych".
 • Zmieniono układ okna "Konfiguracje połączeń do baz danych".
 • Poprawiono usuwanie wskazań dostaw powiązanych z usuniętymi dokumentami.
 • Poprawiono błąd związany z uwzględnianiem wartości parametrów przy walidacji zestawu danych.
 • Poprawiono ustawianie wartości domyślnej przy walidacji zestawu danych, jeśli wartość parametru typu Data, DataCzas nie została wprowadzona przez użytkownika.
 • Wyeliminowano występowanie wyjątku "TextEditAutomationPeer.GetPatternFromEditBox System.NullReferenceException" w specyficznej konfiguracji środowiska przy rozwinięciu list combo np. źródła danych.
 • Poprawiono problem blokady części obiektów po zapisie sesji okna.
 • Poprawiono sposób liczenia ilości dostępnej w oknie "Przypisz dostawy".
 • Poprawiono blokadę anulowania zlecenia, do którego wystawiono dokumenty magazynowe.

Zmiana funkcjonalności:

 • Zmieniono sposób pobierania numeru seryjnego programu ERP2018. Po instalacji nowej wersji wymagane jest jednorazowe uruchomienie dodatkowego raportu w programie Handel (katalog instalacyjny UP\ Import\ HMF2018_ForeignId.sc).
 • Zmieniono sposób rozgłaszania zmian w obiektach z rozgłaszania po zapisie zmian w oknie na rozgłaszanie zmian na bieżąco.
 • Parametry raportów zastąpiono nowym typem filtru "Parametr".
 • Zmieniono układ okna "Konfiguracje połączeń do baz danych".

Opis zmian do wersji 3.4 z dnia 30.01.2017 r.

Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 11.5 i wcześniejszymi. Nie jest zgodny z wersjami 12.0 i nowszymi.

Nowa funkcjonalność:

 • Dodano status pozycji zlecenia, planu produkcji oraz harmonogramu.
 • Dodano parametr: Wyświetlaj okno z wyborem rozliczanych typów składników w UstawieniaRozliczanie zleceń.
 • Dodano maskę Minut ("mm") dla pól typu "czas".
 • Dodano akcję z kontrolki użytkownika ManufactureControl.MoveToWorkInProgress, opis http://unicore.pl/752.
 • Dodano możliwość ustawiania domyślnych wartości dla nowych obiektów dodawanych z poziomu tabeli.

Poprawione funkcje:

 • Poprawiono błąd sql związany z pobieraniem właściwości "Ilość anulowana" pozycji harmonogramu zgrubnego.
 • Poprawiono zapisywanie się norm dodanych do procesu technologicznego.
 • Poprawiono uwzględnianie okresu obowiązywania danych firmy podczas pobierania NIP-u potrzebnego do sprawdzenia licencji w Forte.
 • Poprawiono zapisywanie się zmian po edycji nadrzędny/podrzędny w tabeli typu drzewo.
 • Poprawiono widoki fabryczne zawierające nieistniejący rodzaj filtru: "Id obiektu równe", "Id obiektu różne".
 • Poprawiono zapisywanie się akcji z własnej kontrolki.
 • Poprawiono rozliczenie składników akcji "Oblicz ilości" która nie uwzględniała ilości wybrakowanych produktów.
 • Poprawiono maskę "mm:ss" na polach typu "czas" zwracającą błędne wartości, jeśli ilość minut przekracza 1000.
 • Poprawiono dublujące się rozliczenia, jeśli jest rozliczane wiele zleceń na raz.
 • Poprawiono dublujące się wartości cechy w bazie danych.
 • Poprawiono kolorowanie wierszy dla tabel typu drzewo.

Produkcja Enova 3.6

Produkcja Enova 3.5

Produkcja Forte 3.6