Nowa wersja enova365 15.3

wpis w: Aktualności | 0

15.02.2019 r. pojawiła się nowa wersja enova365 15.3

Najnowsza wersja jest w pełni kompatybilna z najnowszą wersją Unicore Produkcja 3.6

Nowa wersja zawiera kolejną transzę zmian w enova365 związanych ze zmianami przepisów dla roku 2019.

W wersji zostały udostępnione zmiany dotyczące nowych mechanizmów wspierających obsługę e-sprawozdawczości księgowej.

Niebawem, bo 8 marca 2019 pojawi się wersja 15.4 z obsługą elektronicznej dokumentacji pracowniczej, i ta wersja zakończy cykl wydawniczy enova365 na tą część roku związaną z przepisami.

Kolejna transza zmian przepisów czeka nas 1 lipca 2019 i związana będzie z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wersja 15.3 zawiera głównie zmiany w obszarze:

a) Księgowość:

 • Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych).
 • Nowe mechanizmy wspomagające ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów.

b) Kadry i płace:

 • Dostosowanie mechanizmów deklaracji ZUS do zmian w najnowszej aktualizacji programu Płatnik.

Udostępniono nowe dokumenty:

 • Nowe wzory kwestionariuszy osobowych
 • Nowe wzory umów, oraz aneksów o pracę
 • Nowe wzory deklaracji ZAP-3, NIP-7
 • Nowy wzór dodatkowej informacji do świadectwa pracy

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości udostępnione zostały funkcjonalności umożliwiające przygotowanie oraz wysyłkę elektronicznych sprawozdań
finansowych:

 • Sprawozdanie jednostki innej niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 • Sprawozdanie jednostki małej korzystające z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
 • Sprawozdanie jednostki mikro
 • Sprawozdanie jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje
  pozarządowe)

Udostępnione mechanizmy pozwalają na przygotowanie e-sprawozdań do podmiotów:

 • Do KRS – przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którzy nie sporządzają sprawozdań finansowych
  zgodnych z MSR
 • Do KAS (Krajowej Administracji Skarbowe) – przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe
  obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego

Poza funkcjonalnościami pozwalającymi na przygotowanie i wysyłkę e-sprawozdania udostępniono mechanizmy wspomagające proces:

 • Możliwość wydruku e-sprawozdania, dzięki czemu kadra kierownicza może szczegółowo zapoznać się z treścią sprawozdania przed złożeniem podpisu.
 • Przechowywanie plików z podpisami elektronicznymi w enova365 – pozwala na uzyskanie informacje o osobie, która podpisała sprawozdanie, dzięki
  czemu kadra kierownicza posiada kontrolę nad wysyłaną dokumentacją
 • Możliwość cofnięcia podpisanego dokumentu w razie wykrycia nieprawidłowości bądź podpisu przez nieupoważnioną osobę
 • Możliwość podpisu e-sprawozdania bezpośrednio w systemie enova365, co pozwoli na skrócenie realizacji procesu
 • W ramach funkcjonalności realizujących proces wysyłki sprawozdań, udostępniono noty objaśniające

Szczegółowy opis zmian do wersji 15.3 znajduje się w ulotce.