Księga Handlowa przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych.

To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które usprawnia im codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżą- cych, jak i statystycznych (na koniec roku). System zawiera szereg dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane są i drukowane deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7 z możliwością tworzenia, podpisywania i przesyłania deklaracji w postaci elektronicznej. System filtrów definiowanych przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania istotnych informacji w dowolnym momencie roku obrachunkowego. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – daje możliwość samodzielnego modyfikowana i dostosowywania funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, w ramach aplikacji dostępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą o przedsię- biorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora.

Dziennik, bufor księgowań 
Funkcjonalność umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub subdzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe). Bufor księgowań daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

Ewidencja dokumentów
Służy do wprowadzania dokumentów oraz umożliwia automatyczne zaksięgowanie do dziennika.

Zestawienie sald i obrotów
Program umożliwia sporządzanie zestawień sald i obrotów, przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być (na życzenie klienta) zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.

Ewidencja VAT
Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja VAT

Deklaracje
System umożliwia automatyczne sporządzanie rozliczanie podatku dochodowego CIT lub PIT.

Zestawienia księgowe
Działanie schematów księgowych polega na automatycznym dekretowaniu wszystkich dokumentów na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent czy opis analityczny. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Zastosowanie schematów wraz z systemem parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminuje pojawianie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

Schematy księgowe
Działanie schematów księgowych polega na automatycznym dekretowaniu wszystkich dokumentów na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent czy opis analityczny. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Zastosowanie schematów wraz z systemem parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminuje pojawianie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

Złe Długi
enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT oraz korektę kosztów z tytułu „złych długów”.

Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalność służy m.in. do ewidencji wyciągów bankowych oraz wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja wzbogacona została o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). W programie można prowadzić ewidencję rozrachunków walutowych, importować kursy walutowe, rozliczać różnice kursowe bieżące oraz wyceniać rozrachunki i środki pieniężne na dzień bilansowy. Program umożliwia zautomatyzowane wprowadzanie zapłat poprzez wykorzystanie m.in. przelewów, matryc oraz – przy użyciu modułu dodatkowego enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe – import plików z wyciągami z systemu bankowego

ksieg

Ewidencja VAT