How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Instalacja i konfiguracja MES

Instalacja

Instalacja serwisu Logistyka rozpoczynamy od instalacji niezbędnych składników systemu, koniecznych do uruchomienia. W tym celu używamy narzędzia instalacji składników Web, dostępnego z poziomu menedżera internetowych usług informacyjnych:

Po uruchomieniu narzędzia pobierania składników platformy sieci Web należy wyszukać i zainstalować poniższe składniki*:

*) Do  ręcznej konfiguracji witryny (bez użycia Web Deploy) wystarczy pobrać i zainstalować ASP.NET MVC 4

Po zainstalowaniu niezbędnych składników należy upewnić się, że ustawienia puli aplikacji oraz witryny są zgodne z poniższymi:

  • Konfiguracja serwera IIS
  • Ustawienia puli aplikacji:  IIS Musi działać na koncie użytkownika (Pule/Zaawans./Załaduj profil użyt.) Do katalogu domowego usera IIS w \AppData\Roaming\Soneta wrzucić “Lista baz danych.xml”

Ustawienia

Plik Settings.ini znajduje się katalogu witryny, w podkatalogu “App_Data”. Poniżej opis poszczególnych parametrów:

[Database]

#Typ serwera bazy danych MsSql/MySql
ProviderType = MsSql

#Nazwa serwera bazy danych (włącznie z nazwą instancji sql, na którym jest baza produkcji)

SqlServer = 192.168.1.1 

#Nazwa bazy danych produkcji

SqlDatabase = Baza_danych

#Użytkownik SQL z uprawnieniami do odczytu, zapisu, usuwania, tworzenia tabel, wykonywania procedur

SqlUser =  user

SqlPassword = pass

#ENOVA – początek sekcji ustawień współpracy z Enova. Wymagane dla wystawiania dokumentów magazynowych i handlowych

#Nazwa firmy zgodna z ustawieniami w pliku “Lista baz danych.xml” z katalogu użytkownika, na którym pracuje pula aplikacji w IIS

Company = Firma

#Ścieżka do bibliotek enova. Zmienna {version} przyjmuje automatycznie wartość ostatniej zainstalowanej na serwerze wersji

DllPath = C:Program Files (x86)Sonetaenova {version}

[General]
#Wyświetlaj zegar zmiany
ShowShiftClock = True
#Czas automatycznego wylogowania w min
SessionTimeout = 2880
#Dostępne moduły ustawiane per user
UseModulesPerUser = False
#Klucz licencji
LicenceKey =
#GS1 – pobieraj kod partii z identyfikatorów zastosowań
#Jeśli odczytany kod zawiera IZ15 i IZ10 w jeden kod
#Jeśli odczytany kod zawiera IZ10 to pomija identyfikator
UseGs1Codes = True
#Zainstaluj moduły przy starcie aplikacji
InstallModules = False
#Używaj konfiguracji urządzeń
UseDeviceConfigurations = True
#Metoda logowania Predefinied/User/Employee
AuthenticationMode = User
#Login użytkownika UP – używane w przypdaku logowania: Predefinied, Employee
ManufactureUserLogin = mes
#Hasło użytkownika UP – używane w przypdaku logowania: Predefinied, Employee
ManufactureUserPassword = mes123
#Dostęne moduły
AllowedModules = Settings;Rcp;MachineCrash;Task

[Labor]
#Zachowanie przy braku rejestracji ilości
NoneLaborQtyBehavior = Block

[MachineCrash]
#Kod zdarzenia
CrashReportEvent = AWARIA MASZYNY
#Kategorie awarii
MachineCrashReasons = Awaria, Zacięcie, Blokada
#Przyczyny awarii
MachineCrashFailureReasons =
#Kategorie awarii maszyn dla których trzeba wskazać przyczynę awarii
MachineCrashCategoryWithFailureReasons =
#Cecha wskazująca, że pracownik jest mechanikiem
EmTechByFeatue = Mechanik
#Cecha wskazująca, że pracownik jest kierownikiem
EmSupervisorByFeatue = Kierownik
#Cecha referencyjna do pracownika wskazująca na mechanika maszyny
MachineTechByFeatue =
#Czas automatycznego odświeżania stanów maszyn
MachineStateRefreshTime = 0
#Pokazuj pole do wpowadzenia opisu naprawy
MachineCrashAllowDesc = False
#Wyświetlanie przycisków awarii maszyn w nagłówku strony
MachineCrashButtonInHeader = False
#Możliwość zgłaszania awarii maszyn bez logowania
MachineCrashAnonymously = False

[Prefix]
#Znak otwierający odczyt
StreamOpener =
#Znak zamykający odczyt
StreamCloser =
#Użytkownik produkcji
UserPrefix = US
#Kod PIN
PinPrefix =
#Zlecenie produkcyjne
WorkOrderPrefix = WO
#Pozycja zlecenia produkcyjnego
WorkOrderLinePrefix = WL
#Rozliczenie zlecenia produkcyjnego
WorkOrderIssuePrefix = WI
#Zamówienie odbiorcy
SalesOrderPrefix = SO
#Zamówienie odstawcy
PurchaseOrderPrefix = PO
#Dokument zapotrzebowania
WorkOrderPurchasePrefix = WP
#Pracownik produkcyjny
EmployeePrefix = EM
#Hasło użytkownika
UserPasswordPrefix =
#Zmiana
EmployeeShiftPrefix = EV
#Proces technologiczny
ProcessPrefix = PR
#Linia marszruty
RoutingLinePrefix = RP
#Linia harmonogramu
SchedulePrefix =
#Maszyna
MachinePrefix = MA
#Odpad przy realizacji
ScrapPrefix = SC
#Zdarzenie realizacji
EventPrefix = EV
#Patia magazynowa
LotPrefix =

[Rcp]
#Metoda rejestracji (TimeSheet, Labor, TimeSheet;Labor)
#TimeSheet – czynności pozaprodukcyjne, bez zlecenia produkcyjnego
#Labor – czynności produkcyjne, z zlecenia produkcyjnego
RcpMode = TimeSheet;Labor
#Możliwość rejestracji wielu procesów na raz
#DenyMultipleOperations – Blokuje możliwość rejestrowania różnych procesów na raz (domyślnie)
#MultipleRoutingProcesses – Czyność produkcyjna + Czyność produkcyjna
#MultipleProcesses – Czyność pozaprodukcyjna + Czyność pozaprodukcyjna
#MultipleOperations – Czyność produkcyjna + Czyność pozaprodukcyjna
AllowConcurrentOperations = DenyMultipleOperations
#Wyłącz możliwość wprowadzania kodów z klawiatury
DisableKeyboardInput = False
#Rejestracja tylko na jednego pracownika
SingleEmployee = False
#Włącz możliwość zapisu obsady stanowiska
AllowSaveStaff = True
#Włącz możliwość rejestrowania czasu procesu dla wielu maszyn
RegisterProcessToManyMachines = False
#Włącz możliwość wybrania pracownika z listy
AllowChooseEmployee = False
#Włącz rejstrację maszyny
MachineSelectionInRCP = True
#Precyzja rejestracji czasu pracy
RcpTimePrecision = Second
#Wyłącz sprawdzanie zgodności stanowiska roboczego dla procesu i maszyny w pozaprodukcyjnych
RcpTsDoNotCheckWorkCenter = False

[Task]
#MM do Pwt – tolerancja %
MovePermissibleDeviation = 100
#RW + zamknij – blokada zużycia
#Allow – zezwalaj
#Warn – ostrzenie przed zużyciem większej ilości, niż dopuszcza technologia
#Block – blokada przed zużyciem większej ilości, niż dopuszcza technologia
CloseExcessIssue = Allow
#Przyjęcie wyrobu – generuj rozchody dla podrzędnych materiałów procesu
CreateMaterialIssue = True
#Precyzja jednostek przy rozliczaniu
IssuePrecission = 4

Spis treści