How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Rozliczanie zlecenia produkcyjnego

Uwaga!  Użyte w dokumencie zrzuty ekranów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od widoków okien aktualnej wersji programu.

1. Rozliczenie materiałowe zlecenia produkcyjnego

Rozliczenie zlecenia odbywa się z poziomu samego zlecenia (okna zlecenia). Można je otworzyć z Planu produkcji (Produkcja -> Plan produkcji) lub z listy zleceń (Produkcja -> Zlecenia produkcyjne).

Okno zlecenia produkcyjnego.

Opis kolumn zakładki Rozliczenie składników, tabela Rozliczenie składników.

 • Produkt – kod produktu, w skład którego wchodzi dany składnik. Ważne w przypadku zleceń wielopozycyjnych.
 • Indeks – kod składnika struktury,
 • Nazwa indeksu – nazwa składnika struktury,
 • Ilość planowana – ilość planowana przychodu dla składnika wyjścia lub ilość planowana rozchodu dla składnika wejścia,
 • Ilość rozliczona – ilość dotychczas rozliczona składnika,
 • Rozliczenie – tu wpisywana będzie ilość rozliczana składnika,
 • % odpadu – zakładany procent odpadu składnika,
 • Ile odpadu – ilość odpadu wpisywana ręcznie,
 • Magazyn – magazyn rozliczania składnika: rozchodu dla wejścia, przychodu dla wyjścia. Przy rozliczaniu składnika jest możliwość zmiany magazynu  rozliczania,
 • Ilość dostępna – ilość dostępna (stan handlowy) w wybranym magazynie rozliczania,
 • Wejście – czy składnik jest wejściowy,
 • Wyjście – czy składnik jest wyjściowy

Po otwarciu zlecenia przejść do zakładki Rozliczenie składników, w kolumnie Rozliczenie wpisać ilość rozliczaną składnika wyjściowego i z menu Czynności wybrać polecenie Oblicz ilości.  System obliczy wg struktury ilości składników wejściowych, które powinny być zużyte do rozliczanej ilości produktu.

Rozliczenie odpadu

 • Jeśli w strukturze wpisany jest stały procent odpadu składnika to ilość rozliczana w kolumnie Rozliczenie zostanie powiększona o ten procent.
 • Jeśli ilość odpadu jest zmienna to można ją wpisać odrębnie dla każdego składnika przed rozliczeniem. Ilość rozliczona na dokumencie magazynowym będzie wtedy sumą ilości rozliczanej i ilości odpadu.

Ważne jest upewnienie się, iż ilość dostępna składnika w magazynie rozliczania jest wystarczająca do rozliczenia. Jeśli nie, to można zmienić domyślny magazyn rozliczania na inny.

Z menu Czynności wybrać polecenie Rozlicz zlecenie, aby wykonać rozliczenie. Zaznaczyć odpowiednie pola jeśli mają być rozliczane jednocześnie składniki wejściowe i wyjściowe i kliknąć Rozlicz. Program wypełni rozliczeniami tabelę Dokumenty rozliczeń oraz wygeneruje dokument rozchodu z produkcji dla składników wejściowych i przyjęcia z produkcji dla składnika wyjścia. Jeśli ilość rozliczona jest >= ilości planowanej, status zlecenia zostanie ustawiony na zamknięte.

W przypadku, gdy całkowita ilość rozliczana przekracza ilość planowaną, program wyświetli komunikat ostrzegawczy i zażąda potwierdzenia od użytkownika.

Dokumenty rozliczeń należy wystawić w Handlu.

Uwaga! W sytuacji, gdy brak jest w magazynie jakiegoś składnika, w kolumnie Rozliczenie należy wpisać 0 (zostanie on pominięty w rozliczeniu), gdyż inaczej system będzie blokował rozliczenie zlecenia. Można także użyć zamiennika, jeśli to możliwe (opisane poniżej) lub uzupełnić rozliczenie później.

1.1. Wskazywanie dostaw przy rozliczeniu składników wejściowych

Domyślnie system dokona rozchodu składników wejściowych zgodnie z zasadą FIFO, czyli z najstarszej istniejącej dostawy. Istnieje jednak możliwość wskazania, z których konkretnie dostaw ma odbyć się rozchód. Służy do tego polecenie Przypisz dostawy z menu Czynności. Po jego kliknięciu otworzy się okno, w którym należy wpisać w kolumnie Alokuj ilość ilości jakie mają być pobrane z poszczególnych dostaw i upewnić się, iż suma wpisanych ilości odpowiada ilości rozliczanej składnika. Przypisywanie kończymy klikając przycisk Wskaż.

1.2. Użycie zamiennika składnika

Rozliczając składniki zlecenia można użyć zdefiniowanego wcześniej zamiennika , np. w sytuacji, gdy brak składnika głównego w magazynie. Służy do tego polecenie Użyj zamiennika z menu Czynności. W otwartym oknie zaznaczyć zamiennik i kliknąć  Zastosuj.

Spis treści