How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Instrukcja zakładania indeksów produkcyjnych

Uwaga!  Użyte w dokumencie zrzuty ekranów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od widoków okien aktualnej wersji programu.

1. Indeksy produkcyjne

Indeks produkcyjny jest odpowiednikiem w Produkcji artykułu (towaru) z programu handlowego. Jest tworzony do artykułu i jest z nim powiązany w sposób: jeden artykuł = jeden indeks. Kod i nazwa indeksu są takie same jak kod i nazwa artykułu w Handlu. Ponadto indeks pobiera z artykułu: ewidencyjną jednostkę miary, ceny itp. Aby móc wykonywać w Produkcji operacje na artykułach (np.: używać w strukturach, wystawiać dokumenty) trzeba utworzyć do nich indeksy produkcyjne oraz nadać im odpowiedni typ.

1.1. Zakładanie indeksów

Z zakładki Kartoteki, okna Artykuły wybrać artykuły, które będą używane w strukturach materiałowych produktów (odpowiednikach receptur), zaznaczyć i menu Czynności wybrać polecenie Utwórz indeks produkcyjny. Utworzone zostaną indeksy o domyślnym typie Artykuł dla zaznaczonych pozycji.

Następnie w zakładce Kartoteki przejść do okna Indeksy produkcyjne i nadać poszczególnym indeksom odpowiedni typ zaznaczając je i używając odpowiednich poleceń z menu Czynności.

  • produkowany – dla indeksów będących wyrobami finalnymi oraz półproduktów, czyli produktów wytwarzanych w procesie produkcyjnym i będących składnikami wyrobu finalnego
  • kupowany – dla indeksów, które są dostarczane od dostawców i są składnikami wejściowymi innych produktów: wyrobów finalnych i półproduktów
  • fantom – specjalny typ indeksu, który nie jest produkowany ani kupowany. Umożliwia stworzenie struktury tyku fantom
  • artykuł – domyślny typ nadawany automatycznie po utworzeniu indeksu. Należy go zmienić na docelowy, gdyż inaczej nie będzie uwzględniany w operacjach wykonywanych przez program np.: przy generowaniu zapotrzebowania materiałowego.

Uwaga! Do zaznaczania elementów listy można używać standardowych skrótów Windows:
– [CTRL + A] – zaznacz wszystko,
– [Shift + LPM (lewy przycisk myszy)] – zaznaczanie zakresu,
– [CTRL + LPM] – zaznaczanie wybranych pozycji

W oknie indeksu można uzupełnić dodatkowe dane:

  • Magazyn domyślny – domyślny magazyn rozliczania podpowiadany przy rozliczaniu składników zleceń produkcyjnych oraz używany do przenoszenia materiałów na magazyn produkcji w toku.
  • Struktura bazowa domyślna – indeks typu produkowany może mieć przypisanych kilka struktur. Z domyślnej będzie tworzona struktura zlecenia (o ile użytkownik nie zdecyduje inaczej).

1.2. Zamienniki indeksów

Dla każdego indeksu produkcyjnego można zdefiniować listę zamienników, których można użyć np.: przy modyfikacji struktur czy rozliczaniu materiałowym zlecenia produkcyjnego.

Kliknąć dwukrotnie na wybranym indeksie lub użyć przycisku Otwórz nad listą indeksów, aby otworzyć okno indeksu i przejść do zakładki Zamienniki. Przyciskiem  Nowy dodać wybrane zamienniki określając dla każdego z nich:

  • Współczynnik – jaka część jednostki zamiennika przypada na jednostkę indeksu
  • Dwustronny – czy indeks główny może być zamiennikiem dla swojego zamiennika

Spis treści