How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Instrukcja zakładania struktur bazowych

Uwaga!  Użyte w dokumencie zrzuty ekranów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od widoków okien aktualnej wersji programu.

1. Struktury

Odpowiednikiem receptur Handlu są w Produkcji struktury. Definiują one skład materiałowy produktu oraz procesy produkcyjne jakimi jest wytwarzany. Można je tworzyć ręcznie od podstaw lub przez kopiowanie receptur. Podobnie jak w Handlu towar może mieć kilka receptur, tak indeks produkcyjny może mieć zdefiniowanych kilka struktur, a jedną określoną jako domyślną.

Występują trzy typy struktur:

  • Struktura bazowa – główna, zasadnicza struktura produktu.
  • Struktura zlecenia – tworzona przez program automatycznie jako kopia struktury bazowej w momencie generowania zlecenia produkcyjnego na produkt. Można dzięki temu modyfikować ją doraźnie na etapie produkcji zmieniając ilość jakiegoś składnika czy używając zamiennika. Struktura bazowa pozostaje natomiast nienaruszona.
  • Struktura fantom – szczególny typ struktury. Nie posiada on składnika wyjściowego, a dostarcza tylko do struktury nadrzędnej, w której jest użyty, zestawu składników wejściowych np.: wiaderko 5l, wieczko, uchwyt wiaderka, etykietka. Nie wytwarza się z nich samych żadnego wyrobu ani półproduktu, ale można je szybko podpiąć pod strukturę wyrobu jako jeden składnik, a nie cztery. Oszczędza to czas i zmniejsza ryzyko pominięcia jakiegoś składnika. Produktem struktury Fantom powinien być indeks typu Fantom.

Składniki struktury najczęściej nie powinny być oznaczane jako wejściowe i wyjściowe jednocześnie, jednak w specyficznych sytuacjach jest to dopuszczalne. Produkt struktury (składnik wyjściowy) powinien być indeksem o typie produkowany. Składniki wejściowe mogą być typu: produkowany (półprodukt), kupowany lub fantom. Składnik wyjściowy jest najczęściej jeden, ale możliwe jest zdefiniowanie kolejnych np: odpadu, który jest ewidencjonowany.

Okno struktury zawiera standardowo trzy zakładki:

  • Dane struktury – podpinany tu jest produkt struktury, czyli składnik wyjściowy. Kod i nazwa struktury domyślnie kopiowana jest z kodu i nazwy produktu. Określamy  też wielkość wsadu (partii), dla którego tworzona jest struktura.

  • Technologia – określamy tu skład materiałowy (z półproduktami) struktury wraz z zakładanym procentem odpadu. Mogą być tu również definiowane procesy produkcyjne

  • Drzewo technologii – zawiera rozwinięcie podstruktur półproduktów i procesów w postaci drzewa.

 Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy ze strukturami konieczne jest utworzenie indeksów produkcyjnych dla artykułów będących składnikami oraz nadaniu im odpowiednich typów.

1.1. Tworzenie struktur bazowych

Lista struktur dostępna jest z zakładki Technologia -> Struktury. Z tego miejsca mogą być wykonywane wszystkie operacje na strukturach: dodawanie nowych, usuwanie, kopiowanie, zmiana składnika, zmiana wielkości wsadu.

Kliknąć przycisk Nowy, aby dodać nową strukturę.

  1. W zakładce Dane struktury wybrać produkt (indeks o typie produkowany). Zostanie on dodany automatycznie jako składnik wyjściowy w zakładce Technologia.
  2. Wpisać wielkość wsadu – domyślnie 1,000.
  3. W zakładce Technologia wybrać składniki wejściowe wpisując im odpowiednie dla wielkości partii ilości.
  4. Kliknąć Zapisz i zamknij.

Utworzoną strukturę można skopiować i dalej ją modyfikować. Kod skopiowanej struktury składa się z ze słowa “Kopia” i kodu struktury źródłowej. Można w ten prosty sposób tworzyć wersje struktur.

1.2. Kopiowanie struktur – wersjonowanie

W przypadku tworzenia wielu struktur podobnych do siebie, dotyczących tego samego wyrobu, a różniących się np.: kolorem barwnika, można szybko tworzyć kolejne wersje przez kopiowanie struktury wzorcowej i ręczną modyfikację utworzonej kopii. Służy do tego polecenie Kopiuj strukturę (nie Kopiuj !) z menu Czynności w liście struktur. Utworzona w ten sposób struktura otrzymuje kod:

“Kopia 1: [kod struktury źródłowej]”

1.3. Zakładanie struktur bazowych wg receptur towarów z Handlu

Z zakładki Pomocnicze przejść do okna Receptury. Struktury z receptur można tworzyć pojedynczo lub dla wielu zaznaczonych. Zaznaczyć wybrane i z menu Czynności wybrać polecenie Kopiuj do struktury. Utworzone zostaną struktury z zaznaczonych receptur co będzie potwierdzone odpowiednim komunikatem (Potwierdzenie operacji). Kod i nazwa struktury zostaną przepisane z kodu i nazwy receptury. Jeśli zaznaczonych będzie kilka receptur dla tego samego artykułu to pierwsza z nich będzie strukturą domyślną indeksu, a pozostałe opcjonalne.

Struktury są dostępne z zakładki Technologia -> Struktury, gdzie można je dalej modyfikować.

 

Spis treści