How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Możliwość wielowyboru podczas uzupełniania struktur

Wymagana wersja UP od 3.4.5969

Przykład dodawania wielu składników/procesów do struktury

1. Otwieramy okno dowolnej struktury.
2. Klikamy z menu Czynności\Projektuj => okno przechodzi w tryb edycji.
3. Klikamy przycisk Pokaż kod XML
4. Odnajdujemy zakładkę okna (UiElement) o typie xsi:type=”UiPanel” i nagłówku Text=”Technologia”, następnie podrzędny element tabeli z kolekcją AddButtons
AddButtons

5. Domyślnie powinny się tam znajdować dwa przyciski “Dodaj składnik”, “Dodaj proces”
6. Dodane zostaną dwa nowe przyciski “Dodaj składniki”, “Dodaj procesy”, poniżej przykładowy kod:

<UiAddButton Text="Dodaj procesy" Type="Unicore.Manufacture.Business.RoutingLine" Icon="addGridSelected" Property="Process">
<DefaultValues />
</UiAddButton>
<UiAddButton Text="Dodaj składniki" Type="Unicore.Manufacture.Business.BOMLine" Icon="addGridSelected" Property="Item" Filter="(ShortName like 'kart%')">
<DefaultValues>
<string>Quantity=@SRC.BatchSize</string>
</DefaultValues>
</UiAddButton>

7. Po dodaniu i zapisaniu zmian w oknie, w zakładce “Technologia” powinny się dodać przyciski
AddButtons_2
a) Dodaj procesy – po kliknięciu wyświetlana jest lista procesów technologicznych, po zaznaczeniu wielu procesów kliknięciu przycisku “Wybierz i zamknij”, do struktury dla każdego wybranego procesu zostanie dodawana linia procesu marszruty z ustawionym wybranym procesem
b) Dodaj składniki – po kliknięciu wyświetlana jest lista indeksów produkcyjnych, których kod zaczyna się od ‘kart’ (właściwość Filter), po zaznaczeniu wielu indeksów i kliknięciu “Wybierz i zamknij”, do struktury dla każdego wybranego indeksu zostanie dodany składnik materiałowy struktury z ustawionym indeksem oraz z ustawioną ilością równą wielkości wsadu struktury (lista domyślnych wartości DefaultValues)

Text – Etykieta przycisku
Type – Nazwa typu dodawanego obiektu
Icon – Ikona przycisku
Property – Właściwość dodawanego obiektu, ustawiana przy wielowyborze. Na postawie typu właściwości ładowana jest lista obiektów dostępnych w oknie
Filter – Filtr obietków wyświetlanych w oknie wielowyboru
DefaultValues – Lista domyślnych wartości właściwości, jakie mają być ustawione na dodawanym obiekcie. Może być statyczna “Quantity=1” lub dynamiczna na podstawie obiektu nadrzędnego “Quantity=@SRC.BatchSize”

Spis treści