How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Uprawnienia w UP

W Unicore Produkcja mam dwa typy praw:

– prawo dla roli – czyli tworzymy rolę z konkretnymi prawami i do roli dopinamy użytkowników
– prawo dla użytkownika – czyli każdemu użytkownikowi nadajemy indywidualne prawa

UWAGA! Prawa użytkownika są nadrzędne, tzn. jeśli użytkownik należy do roli, która ma prawo do odczytu struktur a zabierzemy to prawo użytkownikowi to dany użytkownik nie będzie miał dostępu do struktur.

Prawa w Unicore Produkcja zostały podzielone na dwa typy:

– prawa obiektowe – czyli uprawnienia do tworzenia/odczytu/modyfikacji/usuwania danych – tzn, że prawo te umożliwia ograniczenie uprawnień do danych w bazie, np. jeśli pracownik ma pełne uprawnienia do obiektu – struktury a nie ma uprawnień do kartotek struktur to nie będzie mógł nic zmienić w informacjach dotyczących tej struktury.
tworzenie – dodawanie danych
odczyt – otwieranie danych
modyfikacja – zmienianie danych
usuwanie – usuwanie danych

UWAGA! Nie wszystkie obiekty muszą mieć stworzone gridy/szablony, które dostępne są z nawigacji. Niektóre obiekty np., Norm posiadają szablon w programie lecz wywoływany jest on np., z Procesów technologicznych
– prawa do kartotek – czyli uprawnienia do odczytu/modyfikacji/usuwania  – tzn, że prawa te umożliwiają ograniczenie uprawień do obiektów, np. jeśli zabierzemy użytkownikowi prawo do odczytu Struktur to nie będzie ich widział w nawigacji oraz we wszystkich miejscach gdzie można wywołać struktury. Znajdują się tu również prawa do raportów z zakładki Raporty analityczne.
odczyt – odczyt grida/szablonu
modyfikacja – zmiany na gridzie
usuwanie – usuwanie szablonu z bazy danych

Prawa obiektowe – prawa do danych

Użytkownicy – prawo do danych w obiekcie Users z zakładki Systemowe w nawigacji
Role – prawo do danych w obiekcie Role z zakładki Systemowe w nawigacji
Szablony – prawo do szablonów xml znajdujących się w menu systemowym –> zarządzaj szablonami
Szablony wydruków – prawo do wydruków szablonów
Obiekty biznesowe – prawa do danych w obiekcie BusinessObject z zakładki Systemowe w nawigacji
Źródła danych – prawo do danych w obiekcie DataSours w zakładce Systemowe w nawigacji
Zestawy danych – prawo do danych w obiekcie DataSet w zakładce Systemowe w nawigacji
Stanowiska Robocze – prawo do danych w obiekcie WorkCenter przeważnie w zakładce Technologia w nawigacji
Maszyny – prawo do danych w obiekcie Machine przeważnie w zakładce Technologia w nawigacji
Pracownicy – prawo do danych w obiekcie Employee przeważnie w zakładce Kartoteki w nawigacji
Zdarzenia – prawo do danych w obiekcie Event przeważnie w zakładce Kartoteki w nawigacji
Struktury – prawo do danych w obiekcie BOM przeważnie w zakładce Technologia w nawigacji
Struktury kalkulacyjne – prawo do danych w obiekcie CalculatedBOM przeważnie w zakładce Technologia w nawigacji
Składniki Struktur – prawo do danych w obiekcie BOMLine przeważnie w zakładce Technologia w nawigacji
Procesy – prawo do danych w obiekcie Process przeważnie w zakładce Technologia w nawigacji
Procesy Marszrut – prawo do danych w obiekcie RoutingProcess przeważnie w zakładce Technologia w nawigacji
Normy Produkcyjne – prawo do danych w obiekcie Norm, np. w procesach technologicznych
Indeksy Produkcyjne – prawo do danych w obiekcie Item przeważnie w zakładce Kartoteki w nawigacji
Indeksy Produkowane – prawo do danych w obiekcie Item o typie 1 przeważnie w zakładce Kartoteki w nawigacji
Indeksy Kupowane – prawo do danych w obiekcie Item o typie 2 przeważnie w zakładce Kartoteki w nawigacji
Zlecenia Produkcyjne – prawo do danych w obiekcie WorkOrder przeważnie w zakładce Produkcja w nawigacji
Linie Zleceń Produkcyjnych – prawo do danych w obiekcie WorkOrderLine
Harmonogram Główny Produkcji – prawo do danych w obiekcie MasterSchedule
Harmonogram Zleceń – prawo do danych w obiekcie Schedule przeważnie w zakładce Produkcja w nawigacji
Plan Produkcji – prawo do danych w obiekcie Manufacture przeważnie w zakładce Produkcja w nawigacji
Plan Zapotrzebowania – prawo do danych w obiekcie Purchase (plan produkcji zakładka zapotrzebowanie materiałowe)
Rozliczenia Zleceń – prawo do danych w obiekcie WorkOrderIssue (zlecenie produkcyjne, zakładka rozliczenia składników)
Realizacja Zleceń – prawo do danych w obiekcie WorkOrderLabor
Wykonanie Pracowników – prawo do danych w obiekcie EmployeeLabor (zlecenie produkcyjne, zakładka realizacje pracowników)
Operacje Procesów – prawo do danych w obiekcie Operation
Struktury Zleceń – prawo do danych w obiekcie WorkOrderBom przeważnie w zakładce Technologia w nawigacji
Struktury Fantom – prawo do danych w obiekcie PhantomBom  przeważnie w zakładce Technologia w nawigacji
Kalendarz – prawo do danych w obiekcie Calendar przeważnie w zakładce Pomocnicze w nawigacji
Usługi Zlecenia – prawo do danych w obiekcie WorkOrderService (zlecenie produkcyjne, zakładka usługi)
Rezerwacje składników Zlecenia – prawo do danych w obiekcie  BomLineRes przeważnie w zakładce Kartoteki w nawigacji

Prawa do kartotek i okien

Układ okien – prawo do zmieniania układu gridów
ApplicationLog – prawo do loga
Article – prawo do grida  Artykuły
Attachment – prawo do grida Załączników
BOM – prawo do grida Struktury
BOMLine – prawo do grida Pozycji struktur – dane w kartotece Składniki struktur
BOMReports – prawo do raportów obiektowych w strukturach
CalculatedBOM – prawo do grida Struktury kalkulacyjne
Component – prawo do grida Zapotrzebowanie – materiały
Contractor – prawo do grida Kontrahenci
DocumentDef – prawo do grida Typ dokumentu
DocumentSeriesDef – prawo do grida Seria dokumentu
Employee – prawo do grida Pracownicy produkcyjni
EmployeeLabor – prawo do grida Rozliczenia pracowników
EmployeeShift – prawo do grida Lista obecności
EmployeeTimeSheet – prawo do grida Czas pracy pracownika
Event – prawo do grida Wzorców zdarzeń
HMDocument – prawo do grida Dokumenty produkcji
IssueLine – prawo do grida Rozliczenia składników
Item – prawo do grida Indeksy produkcyjne
LaborEvent – prawo do grida Zdarzenie realizacji
Lot – prawo do grida Dostawa
Machine – prawo do grida Maszyny
Manufacture – prawo do grida Plan produkcji
ManufactureScheduleLine – prawo do grida Pozycja harmonogramu
MasterSchedule – prawo do grida Harmonogram zgrubny
Norm – prawo do grida Normy
PhantomBOM – prawo do grida Struktury fantom
Process – prawo do grida Procesy technologiczne
Product – prawo do grida Produkt
Purchase – prawo do grida Zapotrzebowanie
PurchaseScheduleLine – prawo do grida Pozycja harmonogramu
QualityControl – prawo do grida Kontrola jakości
Recipe – prawo do grida Receptury
RoutingLine – prawo do grida Proces Marszruty
SalesOrderLine – prawo do grida Pozycja Zamówienia Obcego
ScheduleControl – prawo do grida Kontrola harmonogramu zleceń
Serial – prawo do grida Numery seryjne
SerialDefinition – prawo do grida Definicje nr seryjnych
SerialNumber – prawo do grida
SerialState – prawo do grida
Settings – prawo do grida Ustawienia
Store – prawo do grida Magazyn
TimeSheet – prawo do grida Lista obecności
Unit – prawo do grida Działy
WorkCenter – prawo do grida Stanowisko robocze
WorkOrder – prawo do grida Zlecenia produkcyjne
WorkOrderBOM – prawo do grida Struktury zleceń
WorkOrderIssue – prawo do grida Rozliczenie zlecenia
WorkOrderLabor – prawo do grida Realizacje zlecenia
WorkOrderLine – prawo do grida Pozycja zlecenia produkcyjnego
WorkOrderService – prawo do grida Usługi obce
WorkOrderType – prawo do grida Typy zleceń produkcyjnych

UWAGA!! Wszelkie prawa z końcówką “Reports” dodawane są dynamicznie w momencie dodania jakiegoś raportu obiektowego w wybranym miejscu. Opisane prawa mogą się różnić od praw w Państwa zestawie, jest to również zależne od szablonów xml. Jeśli dodajemy jakiś nowy szablon to może pojawić się do niego nowe prawo.

 

 

 

 

 

Spis treści