How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Przykład cechy skryptowej do wyliczenia wartości wyrobu na PW

Poniżej znajduje się przykład cechy skryptowej rozliczenia zlecenia produkcyjnego wyliczającej wartość wyrobu na podstawie kosztów materiału i roboczogodzin poświęconych na jego wyprodukowanie. Obiekt, dla którego tworzymy cechę = WorkOrderIssue

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Worm; 
using Unicore.Manufacture.Business;  
namespace FeatureScript {  
  public static class Script {  
   public static Decimal GetValue(object obj) {  
     var issue = obj as WorkOrderIssue;   
     var workOrder = issue.WorkOrder;   
	 const int roundUpTo = 6;       
	 if (issue.ItemId == workOrder.WorkOrderLine.ItemId) {    
	  var lastIssue = workOrder.Issues    
				   .OrderBy(iss => iss.CreatedDate)    
				   .LastOrDefault(iss => iss.Output 
							&& iss.ItemId == issue.ItemId 
							&& iss.Id != issue.Id);     
				var fromDate = lastIssue != null ? 
                        lastIssue.CreatedDate : workOrder.CreatedDate;
       var laborMinutes=workOrder.Labors.Where(emt=>
              !(bool)(emt.RoutingLine.Process.Features["Pomijaj"].RestoreValue() ?? false))
					   .Sum(emt =>Convert.ToDecimal(emt.LaborTime.TotalMinutes));      
	   var inputDocs = workOrder.Issues.Where(iss => iss.Input 
							&& iss.HMDocument != null 
							&& iss.HMDocument.StoreDocument != null 
							&& iss.HMDocument.CreatedDate > fromDate)      
			    		   .Select(iss =>  iss.HMDocument.StoreDocument).Distinct().ToArray();
	   var planQty = workOrder.WorkOrderLine.PlanQty;      
	   decimal laborTime;   
	   var mod = (laborMinutes%6);   
	   if (mod !=0) { laborTime =laborMinutes - mod + roundUpTo; }   
	   else laborTime = laborMinutes;       
	   var inputCost = inputDocs.Sum(sd => sd.NetValue);   
	   var totalCost = (((Convert.ToDecimal(laborTime) / 60) * 90 + inputCost) / planQty);      
	   return totalCost;   
	}   
	return 0;  
   }  
  } 
}
Spis treści