How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Przykład dodania pre-filtru na oknie

 

Aby dodać pre-filtr na oknie należy w pierwszej kolejności we właściwościach zaznaczyć pole Edycja filtrów w zakładce Tabelajak na rysunku poniżej:

edycja pre-filtrów

 Potrzebne będzie zapisanie widoku i przeładowanie okna.  Dzięki temu po ponownym wyświetleniu panelu właściwości zobaczymy zakładkę Filtry.

W kolejnym kroku należy określić :

Opis – opis pre-filtru, wyświetlany w pasku

Pole – po jakim polu będzie odbywać się filtrowanie

Rodzaj filtru –  wartości podmieniane w zapytaniu SQL przez poszczególne filtry:

a) PeriodFilter: BETWEEN DateOd AND DateDo, czyli dla filtru powyżej DataOd i poniżej DataDo

b) EqualsFilter:  = wartość filtru

c) NotEqualsFilter:  != wartość filtru

d) LikeFilter: LIKE wartość filtru

e) LessOrEqualFilter: <= wartość filtru

f) GreaterOrEqualFilter: >= wartość filtru

g) LessThanFilter: < wartość filtru

h) GreaterThanFilter: > wartość filtru

i) BetweenFilter: BETWEEN pierwsza wartość AND druga wartość

Treść filtru –  domyślna wartość pre-filtru

Włączony –  czy domyślnie po załadowaniu okna ma być włączony dany pre-filtr

 

przykładowy pre-filtr
Spis treści