How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Obliczanie zapotrzebowania materiałowego

Uwaga!  Użyte w dokumencie zrzuty ekranów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od widoków okien aktualnej wersji programu.

1. Okno Zapotrzebowanie – materiały

Dostępne z zakładki Produkcja.

Opis podstawowych kolumn.

 • Stan minimalny – stan minimalny pobierany z kartoteki towaru z Handlu,
 • Min. zamówienie – minimalna wielkość zamówienia, jakie można złożyć/może być zrealizowane u dostawcy. Ilość do zamówienia może być zaokrąglana do pełnych wielokrotności minimalnego zamówienia.
 • Magazyn – ilość dostępna indeksu kupowanego w magazynach zdefiniowanych w ustawieniach programu – stan handlowy,
 • Ilość zgrubna – ilość potrzebna wynikająca z Planu zgrubnego,
 • Zamówienia – ilości do realizacji z zamówień własnych o statusie niezrealizowane,
 • Ilość wymagana – ilość wymagana indeksu do wyprodukowania produktów z Planu produkcji,
 • Zamów – ilość do zamówienia obliczana: [Ilość wymagana] – ([Magazyn] + [Zamówienia]),
 • Dni dostawy – czas realizacji dostawy od złożenia zamówienia własnego. Jeśli jest wpisany w formatce indeksu kupowanego to system ustawi datę zamówienia na wcześniejszą o ten czas.
 • Dostawca – domyślny dostawca indeksu pobierany  z Handlu. Jeśli dostawców jest kilku, pobierany jest pierwszy z nich.

Uwaga! Układ kolumn i poleceń w menu Czynności może różnić się w zależności od wersji programu, ustawień i wymagań użytkownika (dedykowane kolumny i polecenia).

2. Zapotrzebowania do Planu produkcji

Zapotrzebowanie do Planu produkcji służy składaniu zamówień na materiały do produkcji bieżącej, szczególnie o krótkim terminie przydatności.

Zapotrzebowanie obliczane jest w oknie Zapotrzebowanie – materiały, w zakładce Produkcja.
Z menu Czynności wybrać polecenie Generuj zapotrzebowanie – system obliczy zapotrzebowanie materiałowe do niezrealizowanych ilości pozycji Planu produkcji wg wzoru: [ilość potrzebna] – ([ilość dostępna] + [ilość na zamówieniach własnych]) i zapisze ilości do zamówienia w kolumnie Zamów.

Zapotrzebowanie liczone jest według struktury:

 • zlecenia, jeżeli do pozycji planu produkcji wygenerowane jest zlecenie produkcyjne
 • bazowej, jeżeli do pozycji planu produkcji nie ma wygenerowanego zlecenia produkcyjnego

Można sprawdzić do jakich pozycji bieżącego Planu produkcji potrzebny jest dany materiał otwierając dwukrotnym kliknięciem indeks i przechodząc do zakładki Zapotrzebowanie.

3. Obliczenie zapotrzebowania do Planu zgrubnego

Zapotrzebowanie długoterminowe z Planu zgrubnego umożliwia przygotowanie odpowiednich zapasów materiałów do produkcji prognozowanej w przyszłym okresie, a także przygotowanie się dostawców do realizacji dużych zamówień.

Zapotrzebowanie obliczane jest w oknie Zapotrzebowanie – materiały, w zakładce Produkcja.
Z menu Czynności wybrać polecenie Oblicz wg zgrubnego, aby system przeliczył zapotrzebowanie materiałowe  do produktów z Planu zgrubnego i zapisał wyniki w kolumnie Ilość zgrubna. Następnie zaznaczyć wybrane pozycje i z menu Czynności wybrać polecenie Zamów wg zgrubnego, aby zapisać ilości do zamówienia do kolumny Zamów. W tym przypadku nie będą uwzględniane stany magazynowe ani ilości już zamówione.

Można sprawdzić do jakich pozycji planu zgrubnego potrzebny jest dany materiał otwierając dwukrotnym kliknięciem indeks i przechodząc do zakładki Zapotrzebowanie wg zgrubnego.

Uwaga! Zapotrzebowanie materiałowe jest obliczane wyłącznie do Planu zgrubnego oznaczonego jako domyślny.

Uwaga! Aby zapotrzebowanie było prawidłowo obliczone powinno być wcześniej wygenerowane w domyślnym Planie zgrubnym.

4. Zamówienia własne

Zamówienia własne generujemy jako kolejną czynność bezpośrednio po obliczeniu zapotrzebowania materiałowego, dla zaznaczonych indeksów niezależnie od tego, czy zapotrzebowanie było wygenerowane do bieżącego Planu produkcji, czy do Planu zgrubnego. Zaznaczyć wybrane indeksy i menu Czynności wybrać polecenie Generuj zamówienia. Otworzy się okno, w którym upewniamy się, iż wybrany jest właściwy typ dokumentu zamówienia i klikamy Generuj. Program utworzy dokumenty zamówień własnych, które trzeba wystawić w Handlu.

Uwaga! Przed wygenerowaniem zamówień należy wybrać dostawców dla poszczególnych indeksów kupowanych. Program utworzy wówczas odrębne zamówienie do każdego dostawcy. Można go przypisać bezpośrednio w Produkcji w formatce indeksu kupowanego lub w kartotece towaru w Handlu. Jeśli towar w Handlu będzie miał przypisanych kilku dostawców to pierwszy z nich będzie pobrany jako domyślny dostawca indeksu w Produkcji.

Spis treści