Marżowość

wpis w: Przykłady C#, t-sql | 0

Przykład na rozwiązanie problemu obliczania marży na dokumentach sprzedaży z uwzględnieniem narzutów procentowych na grupy towarów. Zdefiniuj słownik narzutów Dodaj widok CREATE VIEW vStawki as( SELECT year(t.okres + '-01') as rok, month(t.okres+'-01') as miesiac, t.okres, isnull(t.st1,0) as st1, — wkladki … Continued

Jak użyć tablicy parametrów w PM?

Załóżmy, że w PM zdefiniowaliśmy słownik wielowartościowy z kluczem postaci “RRRR-MM”. Słownik ma cztery wartości, np st1,st2,st3,st4. Możemy pobrać z niego wartości w taki sposób: SELECT tab.okres, tab.st1, tab.st2, tab.st3, tab.st4 FROM (SELECT wiersz.ref.value('(Key/text())[1]', 'varchar(50)') AS okres, wart.ref.value('(anyType/text())[1]', 'decimal (18,2)') … Continued

Skopiowanie tabeli z ODBC

wpis w: Przykłady C#, t-sql | 0

IF OBJECT_ID('AMServer', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE [AMServer]; SELECT "ID" = IDENTITY(INT) ,"SessionGuid","InputData","OutputValue","Created","Executed" INTO [AMServer] FROM OPENROWSET ('MSDASQL', 'DSN=CKPIU;', 'SELECT "ID","SessionGuid","InputData","OutputValue","Created","Executed" FROM "AMServer"'); ALTER TABLE "AMServer" ADD PRIMARY KEY("ID");

Przykład skryptu operującego na gridzie

wpis w: Przykłady C#, t-sql | 0

Załóżmy, że chcemy aby w oknie “Zapotrzebowanie – materiały” kolumna “Zamów” była wypełniana według wzoru ([zapotrzebowanie]+[stan minimalny]) – ([stan] + [zamówienia]). W tym celu możemy przygotować prosty skrypt. Otwieramy Obiekty biznesowe -> Materiał -> Akcje z menu Nowy ->Uruchom skrypt … Continued

Cecha skryptowa pobierająca dane z zapytania SQL

wpis w: Przykłady C#, t-sql | 0

Przykład cechy skryptowej – gdzie pobierane są dane numery FK skadnika wyjściowego i jego rodzaju w zleceniu produkcyjnym. (Jeśli zlecenie produkcyjne jest wielopozycyjne nr FK zostanie przypisany z pierwszego na liście składnika wyjściowego).   using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; … Continued

Dodaj źródło – akcja skryptowa

wpis w: Przykłady C#, t-sql | 0

Akcja dodaje źródło do zestawów danych. Przed wywołaniem akcji należy zdefiniować źródło danych. Akcje dodajemy w Unicore Produkcja –> systemowe –> zestawy danych using System.Linq; using System.Windows; using Worm; using Worm.Ui.Wpf; using Worm.Ui.Wpf.Views; namespace MyExtensions { public class Extensions { … Continued