Unicore Produkcja 4.2.7503.3

wpis w: ..., Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.2.7503.3 z dnia 28.07.2020 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Tabela \ Właściwości widoku \ Opcje – dodana możliwość zablokowania sortowania przy kliknięciu w nagłówek kolumny
 • Tabela \ Właściwości widoku \ Opcje – dodana możliwość włączenia automatycznego odświeżania danych po zmianie na innym stanowisku
 • Tabela \ Właściwości widoku \ Opcje – dodana możliwość automatycznego rozwijania wszystkich węzłów drzewa po załadowaniu widoku
 • Tabela przestawna \ Właściwości widoku \ Opcje – dodano parametr “Wzajemna zależność filtrów”
 • Dodana możliwość synchronizacji poszczególnych widoków z szablonu
 • Dodany parametr definicji zlecenia “Wystawiaj dokument przyjęcia przy rejestrowaniu wykonania ostatniego procesu”
 • Dodana obsługa zintegrowanego loginu operatora Enova
 • Dodana możliwość ukrywania zasobów w harmonogramie APS

Zmienione funkcjonalności:

 • Przeniesione filtry nad tabelę zleceń w harmonogramie APS
 • Kalendarz może mieć teraz wiele okresów z różnymi szablonami dostępności zasobów
 • Zmieniona lokalizacja namespace z Unicore.Location na Unicore.Manufacture.Location
 • Zmieniona nazwa tabeli z AlternateItem na SubstituteItem
 • Wydruki bazujące na obiektach i raporty tabelaryczne przeniesione do osobnych widoków
 • Zmieniona obsługa nowego szyfrowania hasła operatora Enova

Unicore Produkcja 4.2.7387.8

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.2.7387.8 z dnia 09.07.2020 r.

Poprawione funkcje:

 • Forte: poprawiony błąd SQL przy pobieraniu wymiarów analitycznych

Unicore Produkcja 4.2.7387.7

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.2.7387.7 z dnia 09.07.2020 r.

Poprawione funkcje:

 • Formularz \ Czynności \ Zmiany obiektu – poprawiona zmiana kontekstu po przejściu na poprzedni/następny obiekt
 • Poprawione wyświetlanie etykiet legendy na wykresach tabeli przestawnej
 • Poprawione tworzenie powiązań z ZO pochodnych pozycji planu niższego poziomu

Unicore Produkcja 4.2.7387.2

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.2.7387.2 z dnia 13.05.2020 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Dodane automatyczne rozliczanie procesów nad/podrzędnych
 • Dodany filtr na indeksy produkowane przy wyborze produktu na formularzu struktury
 • Dodana możliwość uwzględnienia poprzednich harmonogramów zgrubnych przy obliczaniu zapotrzebowania na kupowane indeksy produkcyjne
 • Dodany parametr “Sposób grupowania zamówień przy dodawaniu do planu” w ustawieniach planowania
 • Dodany zapis kryterium filtrowania kolumn w wierszu wyszukiwania
 • Dodano możliwość przypięcia kart programu – przypięte karty nie są zastępowane gdy użytkownik wybierze nowy widok oraz są przywracane po ponownym uruchomieniu programu
 • Dodane nieskończone przewijanie osi czasu w widoku harmonogramu APS
 • Dodana edycja właściwości operacji bezpośrednio z poziomu osi czasu w harmonogramie APS
 • Dodany parametr “Zablokuj sortowanie przez kliknięcie w nagłówek kolumny” we właściwościach widoków

Zmienione funkcjonalności:

 • W polach z datą i czasem zmieniono kontrolkę z pola tekstowego z maską na kontrolkę wyboru daty i czasu
 • Zmieniona numeracja wersji aplikacji – od teraz można używać dwóch wersji aplikacji, w których różni się tylko ostatni człon numeru wersji
 • Zmienione pole “Typ przerwy” podczas ustawiania przerwy w harmonogramie APS – lista pobierana jest teraz z kartoteki “Wzorce zdarzeń”
 • Daty rozpoczęcia, zakończenia i termin realizacji domyślnie nie będą ustawione podczas tworzenia pozycji planu produkcji i zlecenia produkcyjnego
 • Przeprojektowane okno “Idź do…” w harmonogramie APS

Poprawione funkcje:

 • Poprawiony wyjątek rzucany przy próbie wstawienia składnika w technologii zlecenia produkcyjnego
 • Poprawiony zapis widoków list wyboru
 • Poprawiony błąd “Deleting DbObject failed” przy zapisie zmian w harmonogramie zgrubnym
 • Poprawione filtrowanie przy pomocy znaków wieloznacznych w wierszu wyszukiwania na listach
 • Poprawione zastępowanie cechy o tym samym kodzie dla innego obiektu podczas importu definicji cechy z pliku XML
 • Poprawione duplikowanie się szablonów obiektów biznesowych
 • Poprawiony brak walidacji unikalności właściwości “Pole” dla filtru zestawu danych
 • Poprawiony błąd biblioteki Renci.SshNet używanej przez MySql
 • Poprawione zwracanie wartości przez cechy globalne
 • Poprawiony brak ikon “Nawigacja” i “Log” na pasku stanu

Usunięte funkcje:

 • Usunięta kartoteka “Typy zdarzeń harmonogramu”

Unicore Produkcja 4.0.7285

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7285 z dnia 12.12.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Dodana walidacja zbiorcza zaznaczonych na liście skryptów akcji
 • Dodana walidacja zbiorcza zaznaczonych na liście cech skryptowych (akcja widoczna jest tylko jeśli wszystkie zaznaczone cechy są skryptowe
 • Dodany nowy typ indeksu “Oprzyrządowanie”
 • Dodany nowy typ pozycji struktury “Linia oprzyrządowania”
 • Dodany nowy parametr w opcjach widoku “Pokaż kryteria w wierszu filtrowania”, domyślnie jest on włączony
 • Uporządkowane właściwości w zakładkach “Kolumny” i “Opcje” we właściwościach widoku
 • Dodane sprawdzenie czy wskazana w konfiguracji połączenia baza danych pochodzi z Enova, czy Forte
 • Dodane sprawdzenie połączenia do bazy danych przed zapisem konfiguracji
 • Dodane automatyczne tworzenie użytkownika przy pierwszym logowaniu do programu

Zmienione funkcjonalności:

 • Edycja formularzy odbywa się teraz dla zaznaczonego widoku
 • Akcja obiektów biznesowych “Przywróć do ustawień fabrycznych” usuwa teraz widoki dla wszystkich użytkowników
 • Rozliczanie składników zostało przeniesione na formularz pozycji zlecenia
 • Rozliczanie ilości\Oblicz ilości działa teraz tylko dla głównego składnika wyjściowego pozycji zlecenia
 • Dodana akcja “Usuń” w menu kontekstowym tabeli drzewiastej
 • Dodana akcja “Dodaj podrzędny” w menu kontekstowym tabeli drzewiastej
 • Produkt (składnik wyjściowy) jest teraz korzeniem drzewa. Przy dodawaniu materiałów, procesów będą one dodawane jako podrzędne do produktu

Poprawione funkcje:

 • Poprawione nadawanie nazwy pliku przy eksporcie tabeli znajdującej się na formularzu co arkusza kalkulacyjnego

Usunięte funkcje:

 • Narzędzia admina \ Diagnostyka danych